Strona główna

 

   

 

Ukończyłam studia magisterskie w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim a także psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS. Obecnie jestem doktorantką na wydziale psychologii SWPS.

Jestem także http://www.lukowska.info/images/zd5.jpg absolwentką studiów podyplomowych na wydziale Filozofii i Socjologii UW "Ewaluacja programów społecznych". Praktyczne umiejętności zdobywałam także w Studium Pomocy Psychologicznej, a także w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia. Ukończyłam 40 godzinne seminarium "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" przygotowujące m.in. do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciłam dyżurując w telefonie zaufania dla osób z problemem alkoholowym, a także w ośrodku leczenia odwykowego "Goplańska" należącym do Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współtworzyłam i współprowadziłam zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w jednej z warszawskich gmin. Przez kilka lat byłam członkiem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Wilanów (obecnie jedna z dzielnic Warszawy), co pozwoliło mi doskonale poznać specyfikę pracy w małej społeczności lokalnej.

Od ponad 18 lat pracuję w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wcześniej jako kierownik Działu Programów Lokalnych, a od 2005 roku na stanowisku zastępcy dyrektora). W swojej pracy zawodowej zajmuję się w szczególności wdrażaniem programów z zakresu profilaktyki szkolnej i środowiskowej, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, edukacją publiczną, a przede wszystkim wspieraniem społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Jestem współtwórcą i koordynatorem dwóch ogólnopolskich kampanii profilaktyczno - edukacyjnych "Ciąża bez alkoholu" i "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" . W latach 2005 - 2008 byłam przedstawicielem Polski (tzw. focal point) do spraw współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w obszarze przeciwdziałania przemocy. Obecnie należę do drugiej już kadencji Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Jestem też członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (uchwała WZ NR 2/25.11.11), które od lat szerzy w Polsce ideę dialogu motywującego, jako skutecznej pracy z trudnym klientem zwłaszcza w obszarze uzależnienia od alkoholu. http://www.pttm.org.pl/ Posiadam także certyfikat specjalisty w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Od wielu lat prowadzę działalność szkoleniową i dydaktyczną w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. w ramach modułu przygotowującego do działań w społecznościach lokalnych realizowanego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Od ubiegłego roku kieruję Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych "STRATEGIA" , prowadzonego przez Fundację ETOH i pod patronatem Instytutu Psychologii Zdrowia. Jestem członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika "Świat Problemów" poświęconego problematyce rozwiązywania problemów alkoholowych w samorządach lokalnych

Jestem autorką m.in. książki "Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta" (wyd. MCPS) oraz współautorką publikacji "Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wykorzystaniem metody drzewa problemów - drzewa celów" (wyd. Fundacja ETOH).

Sytematycznie doskonalę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywny udział w konferencjach i seminariach dotyczących problematyki alkoholowej, zarówno tych organizowanych w Polsce jak i zagranicą.

Jedno z moich ulubionych stwierdzeń wypowiedział Albert Einstein "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to coś robi"